ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem contact met ons op.

Meer informatie

BoekinformatieVaarinformatieContact

Overwegende: dat de Stichting IJsselvaart een rondvaartboot/fluisterboot exploiteert en hiermee tegen betaling toeristische rondvaarten op de Oude IJssel uitvoert en is gevestigd in de gemeente Oude IJsselstreek;

dat voor de levering van diensten behoefte bestaat aan het vaststellen van algemene voorwaarden waaronder die diensten worden uitgevoerd.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Diensten: De door de Stichting IJsselvaart in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een vaartuig/fluisterboot voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Wederpartij en / of Opdrachtgever: De partij aan wie de Stichting IJsselvaart een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer: de Stichting IJsselvaart die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “de Stichting”.

 ARTIKEL 2   TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de Stichting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van de Stichting te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat de Stichting zulks schriftelijk bevestigt.

2.2 Een ieder die deelneemt aan de door de Stichting aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van de Stichting geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

2.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door de Stichting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door de Stichting van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door de Stichting.

ARTIKEL 3         AANBIEDINGEN

3.1 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van de Stichting vrijblijvend.

3.2 De Stichting behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. Indien door de Stichting op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door de Stichting aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met de Stichting een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Stichting gedane aanbieding.

ARTIKEL 4    TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door elektronische bevestiging per Email door de Stichting, dan wel via de VVV Oude IJsselstreek dan wel de met de stichting samenwerkende verblijfsaccommodaties. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door de Stichting van de gegeven opdracht en zal de Stichting binnen 2 x 24 uur de overeenkomst elektronisch per Email bevestigen.

4.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met de Stichting zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.3 De Stichting bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

 ARTIKEL 5.    GEWIJZIGDE UITVOERING

5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De Stichting wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

 ARTIKEL 6         WIJZIGINGEN

6.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 ARTIKEL 7         ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

7.1 De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan de Stichting. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de Stichting de aanzegging ontvangt.

7.2 Indien bij een reguliere vaart de wederpartij de overeenkomst minder dan twee weken voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij geen restitutie van de vooraf betaalde reissom ontvangt.

7.3 Indien de wederpartij een groepsvaart minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij geen restitutie van de vooraf betaalde reissom ontvangt.

 ARTIKEL 8         BETALING

8.1 Betaling door de wederpartij aan de Stichting of de VVV namens  de Stichting, dient vooraf  te geschieden conform de op de bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden .

8.2 Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Stichting zijn ingediend.

8.3 Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van de Stichting, bij contante betaling geldt alleen de door de Stichting of de VVV namens de Stichting uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.

ARTIKEL 9     PRIJS

9.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is de Stichting gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

ARTIKEL 10     MEDEWERKING WEDERPARTIJ

10.1 Opdrachtgever zal de Stichting steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

10.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de Stichting is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens de Stichting voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de Stichting leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

10.3 De wederpartij dient de aanwijzingen van (de vrijwilligers van) de Stichting onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door (de vrijwilligers van) de Stichting zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.

10.4 Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

 ARTIKEL 11     RECLAMES

11.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Stichting.

11.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door de Stichting verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.

11.3 Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.

11.4 Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.

11.5 Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

 ARTIKEL 12     AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

12.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letselschade daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet van de Stichting.

12.2 In alle gevallen waarin de Stichting gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door de Stichting aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

12.3 Na de reclametermijn als bedoeld in ARTIKEL 12 is de Stichting niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

12.4 de Stichting sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor de Stichting op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die de Stichting bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.

12.5 De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart de Stichting voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.6 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de hiervoor nodige verzekeringen af te sluiten.

12.7 De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van de Stichting door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan de vrijwilligers dan wel eigendommen en bezittingen van de vrijwilligers van de Stichting alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.

ARTIKEL 13     OVERMACHT

13.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten de Stichting gebruik maakt.

13.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

13.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde.

13.4 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

 ARTIKEL 14     BEWIJS

14.1 Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van de Stichting dan wel de VVV namens  de Stichting beslissend.

 ARTIKEL 15     TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door de Stichting aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Ulft,  3 februari 2015

Contact & reserveren

Reserveringen en boekingen zijn uitsluitend mogelijk via de website en het kantoor van de VVV Ulft. Na betaling ontvangt u (per email) een schriftelijke bevestiging, die tevens dient als plaatsbewijs.

Postadres
De Iesselganger
Postbus 39
7070 AA Ulft

KvK inschrijfnummer
55210090

BTW nummer
NL851609235B01
Email
boekingen@ijsselvaart.nl

Verkoop / reserveren
Online boeken of via
VVV Ulft

Social Media
Copyright De Iesselganger 2019 - 2023  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden  |  Sitemap Design & development by: Timeless Design